CA 15-3 ECL
ژوئن 27, 2019
CA 125 ECL
ژوئن 27, 2019

CA 19-9 ECL

CA 19-9 ECL

یک آنتی ژن کربوهیدراتی واقع در سطح سلول است که در سطح برخی سلولهای سرطانی وجود دارد. امروزه برای ارزیابی مبتلایان به سرطانهای لوزالمعده، کبدی–صفراوی به کار می رود.

طراحی سایت