CA 15-3 ECL
ژوئن 27, 2019
CA 125 ECL
ژوئن 27, 2019

CA 19-9 ECL

CA 19-9 ECL

یک آنتی ژن کربوهیدراتی واقع در سطح سلول است که در سطح برخی سلولهای سرطانی وجود دارد. امروزه برای ارزیابی مبتلایان به سرطانهای لوزالمعده، کبدی–صفراوی به کار می رود.