CA 19-9 ECL
ژوئن 27, 2019
P.S.A ECL
ژوئن 27, 2019

CA 125 ECL

CA 125 ECL

این شاخص توموری از حساسیت و اختصاصیت بالایی برای سرطان تخمدان برخوردار است و در بیش از ۸۰% زنان مبتلا به سرطان تخمدان افزایش می یابد .