HLA B27
ژوئن 27, 2019
C4
ژوئن 27, 2019

C3

C3

اندازه گیری کمی C3 برای شناخت افرادی که دارای کمبود مادرزادی هستند و یا بیمارانی که بدلیل بیماری ایمونولوژیک کمپلمانشان با سرعت بیشتری مصرف می گردد انجام می گیرد.

طراحی سایت