L.D.H
ژوئن 27, 2019
Alkaline Phosphatase
ژوئن 27, 2019

C.P.K

CPK

کراتین کیناز آنزیمی با غلظت بالا در بافت قلبی و عضلات اسکلتی و با غلظتهای مشابه در بافت مغز می باشد این آزمایش اغلب بعنوان یک شاخص مناسب در آسیب های عضله میوکارد قلب و عضله است .

طراحی سایت