ANCA
ژوئن 27, 2019
P.ANCA(MPO)
ژوئن 27, 2019

C.ANCA(PR3)

CANCA(PR3)

گروهی از اتو آنتی بادیها هستند که علیه پروتئین های نوتروفیلها دربدن تولید میشوند. این آنتی بادی ها ممکن است درخون بیماران مبتلا به بسیاری از بیماریهای اتوایمیون وجود داشته باشد.