CFTR Mutation panel PCR
ژوئن 27, 2019
IL-8 PCR
ژوئن 27, 2019

BRCA-1 / 2 Full Panel

BRCA-1 / 2 Full Panel

بررسی جهش در ژن هایی که باعث تومورهای پستان، تخمدان و پروستات می شوند .