E.S.R 1st hr
ژوئن 27, 2019
Clotting Time
ژوئن 27, 2019

Bleeding Time

BT

آزمایشی برای ارزیابی عملکرد پلاکتی است اما روش حساس و اختصاصی نیست. استفاده اصلی از BT بعنوان معیاری از فعالیت پلاکت است ولی به علت عدم صحت ، بطور کلی چندان مفید نیست.

طراحی سایت