Apoprotein A1
ژوئن 27, 2019
UE3
ژوئن 27, 2019

BHCG TITER

BHCG TITER

پروتئینی است که در زنان باردار توسط جفت تولید می شود. این هورمون ۱۰-۷ روز بعد از تأخیر در پریود یعنی زمانی که سلول بارور شده در رحم کاشته می شود در خون قابل شناسایی اشت