Para Thyroid Hormone ECL
ژوئن 27, 2019
Beta-HCG (Titre) ECL
ژوئن 27, 2019

Beta HCG ECL

Beta HCG ECL

پروتئینی است که در زنان باردار توسط جفت تولید می شود. این هورمون ۱۰-۷ روز بعد از تأخیر در پریود یعنی زمانی که سلول بارور شده در رحم کاشته می شود در خون قابل شناسایی است.

طراحی سایت