Beta-2 Glycoprotein IgA
ژوئن 27, 2019
Anti RF IgG
ژوئن 27, 2019

Beta-2 Glycoprotein IgM

Beta-2 Glyco IgM

اتوآنتی بادیهای دسته ای ازآنتی بادیها هستندکه علیه بافتهای خودی دربدن ساخته شده وآنها رامورد حمله قرارمی دهند.دربررسی اختلالات انعقادی(تشکیل مکرر لخته عروقی با علت نامعین)،دربررسی علل سقط مکرر(سه ماهه دوم و سوم)و … کاربرد دارند .