Beta-2 Glycoprotein IgG
ژوئن 27, 2019
Beta-2 Glycoprotein IgM
ژوئن 27, 2019

Beta-2 Glycoprotein IgA

Beta-2 Glyco IgA

اتوآنتی بادیهای دسته ای ازآنتی بادیها هستندکه علیه بافتهای خودی دربدن ساخته شده وآنها رامورد حمله قرارمی دهند.دربررسی اختلالات انعقادی(تشکیل مکرر لخته عروقی با علت نامعین)،دربررسی علل سقط مکرر(سه ماهه دوم و سوم)و … کاربرد دارند .