VEGFA-2 PCR
ژوئن 27, 2019
DYS ( Full Region ) PCR
ژوئن 27, 2019

AZF ( Full Region PCR)

AZF ( Full Region PCR)

پلی مورفیسم در این ژن ها می تواند باعث ناباروری در مردان و زنان شود ویا باعث رد IVF شود .