HEV IgM
ژوئن 27, 2019
Anti RNP
ژوئن 27, 2019

ASCA IgG

ASCA IgG

بیماری کرون یکی از دو بیماری بزرگ التهابی است این بیماری هم بر روده کوچک و هم بر کولون تأثیر می گذارد. IBDبیماری التهابی باعث ایجاد التهاب و زخم در روده بزرگ و کوچک می شود. این مارکر یک مارکر اختصاصی برا ی تشخیص این بیماری است .