TSH-Receptor-2 Mutation
ژوئن 27, 2019
IL-6 PCR
ژوئن 27, 2019

ASCA IgA

ASCA IgA

بیماری کرون یکی از دو بیماری بزرگ التهابی است این بیماری هم بر روده کوچک و هم بر کولون تأثیر می گذارد.این مارکر یک مارکر اختصاصی برا ی تشخیص این بیماری است و در ۶۸% از بیماران گزارش شده است .