Apo A1
ژوئن 27, 2019
Lp (a)
ژوئن 27, 2019

Apo B

Apo B

فرم اصلی پروتئین موجود در LDL و یکی از پروتئین های اصلی حامل کلسترول در خون می باشد. درارزیابی بیماری های عروق کرونر کاربرد دارد .

طراحی سایت