Plasminogen Activator Inhibitor PCR
ژوئن 27, 2019
Antitrypsin PCR pis
ژوئن 27, 2019

Antitrypsin PCR piz

Antitrypsin PCR piz

جهش در این ژن باعث بیماری های ریوی و کبدی می شود .