Antitrypsin PCR piz
ژوئن 27, 2019
Factor XIII PCR
ژوئن 27, 2019

Antitrypsin PCR pis

Antitrypsin PCR pis

جهش در این ژن باعث بیماری های ریوی و کبدی می شود .