Anti La (SS-B)
ژوئن 27, 2019
Anti CCP (Last gen.3)
ژوئن 27, 2019

Anti Jo-1

Jo-1

آنتی بادی JO-1 شایعترین مارکر برای میوپاتیهای التهابی ایدویوپاتیک ازجمله پلی میوزیت ودرماتوزیت است. این آنتی بادیها مخصوصا”در بیمارانی که بیماری آنها به سمت فیبروز ریوی پیشرفت کرده است یافت می شود.

طراحی سایت