Anti La (SS-B)
ژوئن 27, 2019
Anti CCP (Last gen.3)
ژوئن 27, 2019

Anti Jo-1

Jo-1

آنتی بادی JO-1 شایعترین مارکر برای میوپاتیهای التهابی ایدویوپاتیک ازجمله پلی میوزیت ودرماتوزیت است. این آنتی بادیها مخصوصا”در بیمارانی که بیماری آنها به سمت فیبروز ریوی پیشرفت کرده است یافت می شود.