Casablanca PCR
ژوئن 27, 2019
HIV Viral Load
ژوئن 27, 2019

AMH Receptor-2 PCR

AMH Receptor-2 PCR

پلی مورفیسم در این ژن ها می تواند باعث ناباروری در مردان و زنان شود ویا باعث رد IVF شود .