Lupus Anticoagulant
ژوئن 27, 2019
Alpha Fodrin ( IgA )
ژوئن 27, 2019

Alpha Fodrin ( IgG )

Alpha Fodrin ( IgG )

یک پروتئین اختصاصی و داخل سلولی سیتواسکلتون است که با اکتین باند شده است .بسیار سریع تر از SSA و SSB مثبت می شوند و می توان از آن به عنوان یک مارکر برای تشخیص سریع سندرم شوگرن و یا حتی در مواردی SLE و آرتریت روماتوئید استفاده کرد.