CEA ECL
ژوئن 27, 2019
Sex Hormone Binding Globulin ECL
ژوئن 27, 2019

Alpha FetoProtein ECL

Alpha FetoProtein ECL

آلفا فیتو پروتئین نه تنها برای تشخیص سرطان کبد و بلکه برای غربالگری سرطان کبد استفاده می شود. همچنین در مادران باردار به علت ترشح از جفت میزان آن افزایش دارد و برای تست غربالگری مورد استفاده قرار می گیرد .

طراحی سایت