PKU
ژوئن 27, 2019
Apo A1
ژوئن 27, 2019

ADA

ADA

در تکثیر و تمایز لنفوسیتها در پاسخ ایمنی نقش داشته باشد.از فعایت بالای ADA مایعات بدن به عنوان نشانگر غیر مستقیمی برای تشخیص مننژیت سلی(CSF)، پلورال افیوژن سلی،پریکاردیت سلی و پریتونیت سلی استفاده می‌شود. مقادیر ADA در موارد سل بیشتر از کارسینوماتوز است.