نام شما (الزامی)

  شماره پذیرش شما (الزامی)

  تاریخ

  نحوه برخورد کارکنان پذیرش

  عالی

  خوب

  متوسط

  ضعیف

  نامناسب

  نمیدانم

  نحوه دریافت اطلاعات در پذیرش

  عالی

  خوب

  متوسط

  ضعیف

  نامناسب

  نمی دانم

  نحوه برخورد صندوق

  عالی

  خوب

  متوسط

  ضعیف

  نا مناسب

  نمی دانم

  نحوه برخورد کارکنان نمونه گیری

  عالی

  خوب

  متوسط

  ضعیف

  نا مناسب

  نمی دانم

  رضایت از نحوه نمونه گیری

  عالی

  خوب

  متوسط

  ضعیف

  نا مناسب

  نمی دانم

  نحوه دریافت اطلاعات درمورد نمونه گیری

  عالی

  خوب

  متوسط

  ضعیف

  نا مناسب

  نمی دانم

  زمان جوابدهی

  عالی

  خوب

  متوسط

  ضعیف

  نا مناسب

  نمی دانم

  توضیحات