تقدیر نامه ها و مجوزها

پروانه مسئول فنی-1
پروانه تاسیس آزمایشگاه-1