ایمنی و بهداشت

برای امنیت در آزمایشگاه نکات بسیاری باید رعایت شود . هر چند رعایت این نکات به تنهایی سلامت آزمایش کننده را تضمین نمی کند، اما احتمال بروز خطرات را به حداقل کاهش می دهد. خطرات دیگری که در آزمایشگاه وجود دارد، وضعیت های غیر قابل پیش بینی است که همواره در آزمایشگاه و در طول آزمایش به وجود می آیند که با هوشیاری و دقت در آزمایشگاه ، می توان این خطرات که در واقع آسیب های شغلی هستند را تا حد مطلوبی کاهش داد.
در این راستا استفاده از تجهیزات مناسب و استاندارد مانند دستکش ، ماسک، عینک ایمنی ، رپوش و ... میتوانند بسیار کمک کننده باشند .
در آزمایشگاه افرادی به عنوان مسئول ایمنی ( Safety Officer )، بازرسی کلیه بخش ها و پرسنل را از نظر انجام محافظات کامل ایمنی و رعایت دستورالعمل های موجود در برخورد با نمونه های بیماران و ... را به عهده دارند .